Duchowość nowego Zgromadzenia

BP-16-2/16 kwietnia 1995 r. ukazuje się kolejny artykuł p. t.

 „Duchowość nowego Zgromadzenia” z cyklu o brzeskim klasztorze pod wspólnym tytułem „Zachowujcie Miłość” (3). Autorem artykułu jest ks. Józef Cop,, kapelan klasztoru S. M. N. w Brzeziu. Prezentujemy artykuł w całości, bo poprzedza ciąg ważnych wydarzeń, które doprowadziły do procesów beatyfikacyjnych: S. M. Dulcissimy i ks. Założyciela Jana Schneidera Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej.
 

  Patrząc na dzieje ludzkości każdego człowieka, trzeba stwierdzić za Psalmistą: “Jakże są dziwne plany i drogi Boże!” /Ps. 43,8/. Pan Bóg powołuje cały świat do istnienia. W szczególności powołuje człowieka, kreśląc obraz jego życia, wyznaczając zadania, dostarczające także możliwości do spełnienia tych zadań. Stosownie do otrzymanych talentów Bóg powierza człowiekowi zadania i wymaga ich wypełnienia.

    Podczas Mszy św. na zakończenie Synodu Biskupów w październiku 1994r. Ojciec Święty powiedział: “Duch Święty zna czasy i chwile, kiedy to trzeba wzbudzić właściwych ludzi dla realizacji zadań, jakich wymagają dziejowe okoliczności.”

    W życiu Kościoła wrocławskiego, w II połowie XIX wieku, znajdujemy wymowny przykład obecności człowieka, który do końca, konsekwentnie, wcielił w swoje życie głos Tego, który zaprosił go do współpracy. Jest nim ks. Jan Schneider, który zajął się pracą społeczno-charytatywną w okresie rozwijającego się gwałtownie przemysłu na Śląsku.

    Wrocław nie był przygotowany na napływ wielkiej liczby młodych dziewcząt, które przybywały w poszukiwaniu pracy, a w nowym środowisku ulegały zagubieniu moralnemu. Chcąc im pomóc zakłada Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej (por. BP nr 7/1994r).

    Czas tworzenia nowego Zgromadzenia można scharakteryzować jako ciągłe poszukiwanie ideałów, wzorów i przykładów. W tym szukaniu wyrażała się zarówno słabość i niewystarczalność ks. Założyciela, jak również jego wielkość objawiająca się w pragnieniu oparcia życia sióstr na kimś najbardziej idealnym, na jakimś wzorze osobowym.

    Ks. Jan Schneider starał się wychowywać siostry do bezgranicznej miłości Boga i Matki Zbawiciela, której zawierzył nowe Zgromadzenie oraz do ofiarnej miłości bliźniego, która - jak nauczał - łączy niebo z ziemią. Wymagał od nich życia w ubóstwie oraz autentycznej pokory i prostoty. Zabiegał także o to, aby panowała wśród nich wzajemna życzliwość, zaufanie i jedność.

    Ks. Założyciel pragnął przekazać siostrom prawdę, że to, co kogoś pociąga i wciąga w nurt prawdy i miłości, że to, co kogoś naprawdę uczy, przekonuje i przemawia, że to, co komuś objawia prostotę, godność i dobroć jakiejś sprawy, to nie tylko treść i świadectwo słów ile osobowość dającego to świadectwo. Dlatego pragnął budować duchowość zgromadzenia przez ukazanie wzorów osobowych do naśladowania.
 

    Najpierw wskazał na Maryję, która była wybrana przez Boga i obdarzona wyjątkową łaską niepokalaności. Przeczysta Dziewica była człowiekiem całkowicie wolnym i oddanym Bogu zarówno w momencie Zwiastowania, jak i pod Krzyżem. Była ciągle “śłużebnicą Pańską” /Łk 1,38/. Dlatego jest wzorem dla zakonnicy w realizacji jej powołania. Ona zawsze odpowiadała na wezwania Boże w sposób doskonały. Dlatego zakonnica powinna się w Nią wpatrywać.

    

       Bliska powinna być zakonnicy gotowość św. Józefa, który z pełnym zaufaniem i posłuszeństwem przyjmował Boże plany. Posłuszeństwo zakonne jest zażyłą przyjaźnią z Chrystusem, któremu wierzy się do końca i któremu zawierza się całe życie z przekonaniem, że On poprowadzi dobrze, choć człowiek nie zna szczegółów, choć jest świadom, że droga będzie trudna

    Potrzebę ciągłego nawrócenia przypomina siostrom św. Augustyn, który najpierw błąkał się po bezdrożach życia, by po nawróceniu w całkowitym ubóstwie służyć Bogu i ludziom. Ewangeliczne ubóstwo jest wezwaniem do oddania siebie niepodzielnym sercem dla innych- dla Chrystusa, dla potrzebujących ludzi, dla królestwa niebieskiego. To oddanie siebie jest procesem ciągłym i trwającym przez całe życie.
 

 

Postać św. Róży z Limy
     Wzór poświęcenia Bogu i ludziom mają zakonnice czerpać z życia św. Róży z Limy. Poświęcone Bogu i czyste życie św. Róży z Limy oraz jej oddanie ubogim i opuszczonym dziewczętom ukazuje im, jak mogą wypełnić ślub czystości i poświęcić życie służbie bliźnim. Ślub czystości zawiera to, co jest istotną treścią całego życia zakonnego: odpowiedź człowieka na uprzedzającą miłość Chrystusa. Jest oddaniem całego siebie, całej ludzkiej osoby z duszą i ciałem umiłowanemu Bogu. Jest to miłość szczególna - miłość wybrana, niepodzielna, dobrowolna, ofiarna i dynamiczna w poświęceniu.

    Każde powołanie jako realizacja zbawczego planu Boga dokonuje się w konkretnych okolicznościach miejsca i czasu. Bóg nie działa w próżni, dlatego ks. Założyciel wskazał na wzór św. Jadwigi Śląskiej na jej ducha służby, bo żyła i działała charytatywnie na tych ziemiach, gdzie powstało Zgromadzenie Sióstr Maryi.

    Siostry Maryi, wpatrując się we wzory wskazane przez ks. Założyciela, nie tylko rozwijały swoje życie duchowe i owocnie działały we Wrocławiu, ale także na terenie całego Śląska i poza Nim.

    Rozważając powołanie i posłannictwo Sióstr Maryi uświadomiliśmy sobie, że my wszyscy jesteśmy powołani, dlatego św. Paweł przypomina nam, że mamy przypatrywać się swemu powołaniu i rozpoznawać je. /por. Ef 4,1-4/
 


MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ
KSIĘDZA JANA SCHNEIDERA


Boże, Tyś Księdza Jana, Założyciela
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,
obdarzył żywą wiarą, głęboką nadzieją i gorącą miłością.
Dzięki tym cnotom niósł heroicznie pomoc biednym i opuszczonym.
Niech i dla mnie uprosi łaskę..............., o którą pokornie Cię proszę,

aby ona świadczyła o jego możnym u Ciebie wstawiennictwie.
Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen


O wszelkich łaskach, otrzymanych za przyczyną ks. Jana Schneidera, prosimy pisać na adres:
SIOSTRY MARYI NIEPOKALANEJ, ul. Krasińskiego 21, 40-019 Katowice
 

SM Dulcissima

Zapraszamy  do współpracy- autorstwo materiałów dostarczonych zapewnione.  Kontakt brzezie@raciborz.com.pl. Teksty i zdjęcia zastrzeżone /Ustawa o ochronie praw autorskich/. Modyfikowano. 22/05/06 r.   Autor witryny - Florian Burek. Witryna istnieje od 1994r.